[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 130 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบยืม-ก.ค.ศ.16 130 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 246 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4 พรรณนาขอบข่ายงานและหน้าที่การปฏิบัติงาน 300 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 313 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 แบบฟอร์มคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 261 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 324 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 288 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 แบบฟอร์มขั้นตอนการขอยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติข้าราชการ 274 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 249 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 แบบสำรวจข้อมูลพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (รายบุคคล) 288 กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 แบบสำรวจข้อมูลการสอนของข้าราชการครู (รายบุคคล) 285 กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 แบบฟอร์มการขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาความปลอดภัย 283 กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 แบบฟอร์มการขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาความปลอดภัย 337 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 290 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
16 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 359 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
17 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 381 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>